NAŠE VÍRA

Věříme v Pána Ježíše Krista a milujeme Ho. Naše víra a naše přesvědčení je založeno na svaté Bibli, která je Slovem Božím.

Bibli považujeme za úplné a jedinečné božské zjevení a pevně věříme, že Bůh je navěky jeden a zároveň je navěky Otec, Syn a Duch, přičemž ti tři jsou odlišní, ale neoddělitelní.

Věříme, že Kristus je úplný Bůh i dokonalý člověk. Aniž by se vzdal svého božství, byl počat v lůně lidské panny, žil opravdovým lidským životem na zemi a zemřel zástupnou a všezahrnující smrtí na kříži. Po třech dnech tělesně vstal z mrtvých a vystoupil do nebes. Nyní je ve slávě, plně Bůh, a přece stále plně člověk. Vyhlížíme Jeho blízký návrat s Božím královstvím, jehož prostřednictvím bude vládnout zemi během tisíciletí a ve věčnosti.

Vyznáváme, že třetí z Trojice, Duch, je stejně Bohem. Vše, co má a čím je Otec, je vyjádřeno v Synu, a vše, co má a čím je Syn, se stává skutečností jako Duch. Dále věříme, že lidstvo potřebuje Boží spásu. Ačkoli jsme byli zcela neschopní naplnit těžké požadavky Boží spravedlnosti, svatosti a slávy, Kristus všechny požadavky naplnil skrze svou smrt na kříži. Díky Kristově smrti nám Bůh odpustil naše hříchy, smířil nás sám se sebou a ospravedlnil nás tím, že učinil Krista naší spravedlností. Na základě Kristova vykoupení Bůh znovuzrozuje vykoupené svým Duchem, aby završil svou spásu, aby se mohli stát Jeho dětmi. Věřící, kteří nyní mají Boží život a přirozenost, se těší z každodenní spásy v Jeho Těle v tomto věku a z věčné spásy v budoucím věku a ve věčnosti. Ve věčnosti budeme přebývat spolu s Bohem v Novém Jeruzalémě, završení Boží spásy Jeho vyvolených.