VIDEO Správy

2020 Autumn CEEB Report

2020 1Q Prayer Update

2019 Balkan Regional Conference

2019 Conference in Slovakia

2019 Conference in Romania

2019 Central Europe Report

2019 Balkan Report

prečítajte si najnovšie správy

Mapa celej oblasti

Zmiešavacia konferencia CEEB 2022

30. apríla až 2. mája sa konala jarná konferencia zmiešavania krajín strednej a východnej Európy a Balkánu (CEEB) na tému Pravý cirkevný život. Boli prednesené štyri posolstvá, preložené do desiatich centrálnych, východoeurópskych a balkánskych jazykov. Okrem stretnutí posluhovania sa svätí tešili zo vzájomného zmiešavania sa počas dvoch popoludňajších stretnutí v malých skupinách na pretekanie života, a tiež z účasti na špeciálnom spoločenstve, ktoré bolo vo formáte otázok a odpovedí pri „jedálenskom stole“ s témami odrážajúcimi súčasnú situácia v cirkvách a v spoločnosti všeobecne. Približne 900 svätých zo 60 krajín a viac ako 200 lokalít po celom svete sa zapojilo do zmiešavacej konferencie, aby prijali veľmi relevantné a vhodné slovo od Pána.

Chvála Pánovi za túto príležitosť zmiešať sa a vychutnať si bohaté prehováranie Pána spolu s mnohými svätých z rôznych častí Zeme!

Poľsko

Máj 2021

1. V Lodži, treťom najväčšom meste v Poľsku, ktoré sa nachádza v strede krajiny, sa malá skupina veriacich (šesť bratov a šesť sestier) spolu stretáva už viac ako dva roky. Za posledných dvanásť mesiacov sa síce nemohli stretávať fyzicky, avšak od mája 2021 sa začali stretávať každý utorok v prenajatej miestnosti. Vo štvrtky si spoločne čítajú Evanjelium podľa Jána online. Svätí sa pripojili k neďalekej cirkvi v meste Piotrków Trybunalski, aby sa zúčastnili na nedávnej konferencii a školení.
2. Vo Vroclave, štvrtom najväčšom meste v Poľsku, ktoré sa nachádza v juhozápadnej časti krajiny, Pán nedávno podnietil niektorých hľadajúcich, aby sa vydali cestou Pánovej obnovy a dal im túžbu stretávať sa ako miestna cirkev v tomto kľúčovom meste. Strapec tých, ktorí sa tešia z posluhovania a oceňujú ho a ktorí zostávajú v kontakte so svätými v Pánovej obnove, rastie.
3. Začiatkom februára, prostredníctvom spoločenstva a koordinácie s
bratmi z miestnych cirkví, spoločnosť Rhema uskutočnila sériu online biblických seminárov. Bolo odoslaných 2 400 pozvánok na adresy čitateľov troch zväzkov kníh posluhovania, ktoré poskytla Rhema. Okrem toho sme pred tromi seminármi telefonicky oslovili 800-900 čitateľov. Z tohto počtu sa štyridsať čitateľov zúčastnilo minimálne na jednom zo seminárov s účasťou niekoľkých svätých z miestnych cirkví, ktorí sa tiež zúčastnili seminárov. Približne dvadsať z týchto čitateľov je v pravidelnom kontakte so svätými prostredníctvom regionálnych študijných skupín alebo osobných kontaktov, z ktorých sú asi desiati v blízkom kontakte so svätými. Jeden z týchto čitateľov bol pokrstený.
4. Viac ako sto svätých zo siedmich miestnych cirkví sa zúčastnilo nedávneho video školenia kryštalizačného štúdia kníh Jób, Príslovia a Kazateľ.
5. V apríli sa uskutočnilo ďalšie, polročné, online stretnutie pre sestry, ktorého sa zúčastnilo osemdesiatpäť sestier a spoločne vstúpili do posluhovania a spoločenstva na tému: „Funkcia sestier v cirkevnom živote.“ Päť poľsky hovoriacich sestier bolo z Veľkej Británie, štyri z Nemecka, jedna z Izraela a sedemdesiatpäť sestier bolo z Poľska.
6. Začiatkom mája sa uskutočnila ďalšia online zmiešavacia konferencia svätých zo strednej a východnej Európy a Balkánu, na ktorú sa zaregistrovalo 186 svätých z Poľska. Bol to bohatý čas Pánovho prehovárania a zmiešavania.
7. Dvadsiateho mája usporiadali svätí vo Varšave ďalšie online mesačné evanjelizačné stretnutie, na ktoré pozvali svojich príbuzných, priateľov a susedov. Stretnutia boli sledované prostredníctvom Zoom a na YouTube s priemerom 45-50 pripojení.
8. Počas pandémie sa stretnutia detí museli uskutočňovať online a ukázalo sa, že to bolo skutočné požehnanie, keď sa svätí dostali na miesta, kde sa predtým nekonali pravidelné detské stretnutia. Pán využíva tieto stretnutia, aby sa postaral aj o deti a ich rodičov, ktorí nie sú v Pánovej obnove – tieto stretnutia sa stali akýmsi veľkým susedským detským stretnutím pre svätých v Poľsku.
Chvála Pánovi za Jeho pohyb v Poľsku!

Česko a Slovensko

Máj 2021

V dôsledku prísnych opatrení prijatých na potlačenie pandémie tak na Slovensku, ako aj v Českej republike cirkevné stretnutia pokračovali hlavne prostredníctvom Zoom. Svätí v týchto dvoch krajinách využívali tieto príležitosti na vzájomné zmiešavanie. Nedávno sa spolu zúčastnili video školenia a nasledujúcich dvanásť po sebe idúcich Pánových dní sa zmiešavali počas Pánovho stola a stretnutia prorokovania na tému školenia. Teraz, po jarnej konferencii CEEB, svätí pokračujú v zmiešavaní na stretnutiach v Pánov deň s novým ranným oživením na tému: Pravý cirkevný život.

Nadväzovanie nových kontaktov v oboch krajinách pokračovalo hlavne prostredníctvom Facebooku a miestnych LSM a Rhema webových stránok. Každý týždeň je niekoľko bezplatných fyzických kníh zaslaných hľadajúcim, ktorí našli Rhema reklamu online. Zatiaľ čo sa obmedzenia zmierňujú, svätí v Bratislave, na Slovensku, pokračujú v kontaktovaní a pastierskej starostlivosti o nových osobne aj spoločne prostredníctvom týždenného štúdia celého Nového zákona so skupinou hľadajúcich kresťanov z rôznych prostredí. S výhľadom na dosah, svätí tlačia evanjelizačné letáky a pripravujú nové letáky odrážajúce súčasnú situáciu a potrebu.

Svätí tiež pokračujú v detských stretnutiach a stretnutiach mládeže. Ak pandemická situácia zostane priaznivá, svätí zo Slovenska a Čiech usporiadajú tento rok ďalšie rodinné biblické stretnutie s deťmi aj konferenciu pre mládež.

Pravidelné mesačné zmiešavanie svätých zo Slovenska a Čiech so svätými z Viedne, z Rakúska, pokračuje cez Zoom. Svätí sa tešia z online Pánovho stola a spoločného prorokovania.

Chvála Pánovi za Jeho nepretržitú starostlivosť a neustály pohyb.

Maďarsko

Máj 2021

Svätí v Budapešti sa usilujú vstúpiť do praxe vitálnych skupín (nedávno bola publikovaná kniha Vitálne skupiny v maďarčine). Pravidelne sa konajú modlitby vo dvojiciach a trojiciach za prinášanie ovocia a Pán privádza do kontaktu so svätými nových, o ktorých sa následne pastiersky starajú. Väčšinu kontaktov tvoria drahí veriaci, ktorí nie sú spokojní v kresťanstve. Svätí boli taktiež veľmi povzbudení jarnou CEEB konferenciou s názvom Pravý cirkevný život. Nech má Pán Svoju cestu ako pozdvihnúť pravý cirkevný život v Budapešti a pridať k nemu mnoho ďalších.
Osobné stretnutia sa v Pánove dni obnovili na niekoľko mesiacov, ale sprísnenie opatrení spôsobilo, že svätí sa začali počas druhej vlny pandémie stretávať znovu online. Po celú dobu sa však malé skupiny mohli stále stretávať aj osobne. Svätí sa teda čoraz viac budujú prostredníctvom telefonických modlitieb, malých stretnutí osobne v domácnostiach a väčších stretnutí online.

V máji 2021 sa v cirkvi v Budapešti uskutočnilo prvé video školenie (Kryštalizačné štúdium Jóba, Prísloví a Kazateľa). Siedmi svätí, ktorí sa školenia zúčastnili, boli naplnení potešením z Pána a ich potešenie pretekalo k ostatným svätým. Tri posolstvá školenia boli otvorené stretnutia, ktoré celá cirkev sledovala spoločne počas troch po sebe nasledujúcich Pánových dní.

Rumunsko

Máj 2021

Od poslednej aktualizácie na jeseň 2020 sa svätí v Rumunsku naďalej vzájomne zmiešavajú a zúčastňujú sa online konferencií a školení. Tešili sa regionálnemu zmiešavaniu so svätými počas CEEB konferencie na jeseň 2020 a na jar 2021 a zmiešavaniu s celou Európou počas online konferencií v októbri a apríli. Svätí sa tiež pripojili k novembrovému online týždennému školeniu, ktoré pripravila Amana Trust s ostatnými z Európy. Koncom januára a začiatkom februára svätí usporiadali polročné online video školenie Kryštalizačného štúdia kníh Jób, Príslovia a Kazateľ z decembra 2020.

Cirkvi v súčasnosti podporujú dve sestry z Rumunska, ktoré sa zúčastňujú dvojročného školenia na plný čas v Londýne.

Čoskoro sa prostredníctvom Curentul Vietii uskutoční bezplatná online distribúcia anglickej verzie prekladu Nového zákona Recovery Version.

Modlíme sa, aby Pán rozšíril Svoje Slovo a posluhovanie do mnohých miest v Rumunsku. A aby Nový Testament čítali mnohí Rumuni, ktorí hovoria aj anglicky.

Chorvátsko a Srbsko

Máj 2021

Počas pandémie sa svätí v Chorvátsku a Srbsku pravidelne stretávali fyzicky, ale aj prostredníctvom Zoom alebo Google Meet. Z dôvodu obmedzení sa cirkvi v Záhrebe, v Novom Sade, na Hvare, v Splite a v Pule stretávajú v menších skupinách do päť ľudí. Niekedy sa stretnú až desiati, ak to okolnosti dovoľujú. Starší svätí a chorí sa pripájajú cez Zoom.

Svätí vytrvalo pokračujú v modlitbách, v čítaní posluhovania a v pastierskej starostlivosti niekoľkých nových, ktorí nedávno prišli do týchto rôznych lokalít. Potrebujeme sa viac zmiešavať so zvyškom svätých v strednej a východnej Európe, preto prosíme Telo, aby sa za to modlilo.

V meste Pula, bývalom rímskom meste s amfiteátrom, ktorého výstavba začala v roku 2 n.l. pod Augustom Octavianom a bol dokončený pod Títom v roku 81 n.l., tým istým Títom, ktorý zničil Jeruzalem v roku 70 n.l., je teraz nový vývoj.
V tomto meste sa pravidelne stretáva sedem svätých a šesť detí s cieľom mať Pánov stôl v budúcom roku alebo dvoch.

V srbsko-chorvátsky hovoriacej časti sveta sú tri svietniky v troch mestách: v Záhrebe a v Splite – Chorvátsko, a v Novom Sade – Srbsko.

Svätí v tomto regióne čoskoro plánujú usporiadať sériu víkendových webinárov cez Zoom pre čitateľov bezplatných kníh od Rhemy. Plánujú kontaktovať príjemcov siedmich kníh vo všetkých krajinách bývalej Juhoslávie (Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Macedónsko) s cieľom získať viac ľudí pre Pánovu ekonómiu a viac svietnikov v tejto oblasti. To zahŕňa veľkú oblasť od Rakúska a Talianska na severozápade až po Bulharsko a Grécko na juhovýchode.

Spoločenstvo medzi bratmi a sestrami, ktorí budú podporovať webové semináre, je veľmi sladké a život vkladajúce.

Nech Pán získa Balkánsky polostrov pre Svoj záverečný pohyb, aby ukončil vek a uviedol Svoje kráľovstvo.

Albánsko

Máj 2021

Našou najpovzbudivejšou správou je, že Rhema knihy v albánčine sú teraz k dispozícii v elektronickej aj tlačenej forme. Počas pracovných dní sa stretávame v dvoch menších skupinách po štyroch a piatich a vychutnávame si tieto knihy. Knihy Rhema skutočne obohatili naše spoločenstvo a poskytli potrebnú potravu pre starostlivosť o nových. Aj vďaka našej snahe vstúpiť do týchto kníh sme si všimli, aké dôležité je mať v cirkevnom živote správnu atmosféru a správne vzťahy, aby svätí mohli byť privádzaní k vodám odpočinku a tešiť sa z posluhovania. Prakticky to znamená, ak chceme, aby sa svätí tešili z posluhovania, musíme ich skutočne milovať, musíme sa o nich skutočne starať, uvažovať o nich a modliť sa za nich. Chválime Pána, že služba veku nie je súborom učení alebo doktrín, ale posluhovaním života, ktoré nás privádza do pravého cirkevného života.
Život cirkvi v Tirane je stále veľmi mladý, potrebujeme veľa modlitieb, veľa zmiešavania, potrebujeme vzory tých, ktorí sa vedia tešiť z Pána prostredníctvom Jeho slova a vzory tých, ktorí nasledujú Baránka kamkoľvek ide. Chválime Pána za to, čo robí v Tirane a čo urobí vo všetkých mestách v Albánsku.

Bulharsko

Máj 2021

Z Pánovej na všetko dostačujúcej milosti sa počas pandémie stretávali svätí v Bulharsku takmer denne cez Zoom, aj osobne v novo zakúpenej konferenčnej sále v Sofii. Cirkev v Sofii sa zúčastňuje na siedmich výročných sviatkoch a na niektorých udalostiach Amany Trust.

V novembri 2020 boli knihy posluhovania, ktoré poskytuje Rhema, dostupné v bulharčine na webovej stránke a prostredníctvom reklamy Rhema na Facebooku. Posluhovanie veku dosiahlo stovky bulharsky hovoriacich hľadajúcich. Okrem siedmich bulharských publikácií LSM, z ktorých sa miestni svätí tešili, bude do konca leta vytlačených ďalších pätnásť titulov LSM, ktoré budú k dispozícii na predaj v miestnych kníhkupectvách a na bulharskej LSM webovej stránke.

V marci sa jeden manželský pár presťahoval do Sofie a ďalšia rodina s dvoma deťmi z Londýna sa sem presťahuje v júli kvôli Ježišovmu svedectvu. Očakávame, že Pán bude spoločne budovať svätých ako miestne vyjadrenie Jeho univerzálneho Tela prostredníctvom spoločného Boho-ľudského žitia a Bohom ustanovenej cesty, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom vitálnych skupín pre uskutočnenie Jeho novozákonnej ekonómie.

Grécko

Máj 2021

V celom Grécku je asi dvadsať svätých, ktorí sa spolu stretávajú v Pánov deň na Zoome. Navyše, počas týždňa máme aj štyri alebo päť stretnutí malých skupín. Tieto stretnutia udržiavajú a povzbudzujú svätých počas pandemických obmedzení, a zároveň umožňujú mnohým svätým zúčastňovať sa na ďalších príležitostiach zmiešavania sa a vstupovania do posluhovania. Medzi nimi boli významné jarné konferencie v Londýne a nedávna konferencia CEEB. Sme vďační, že tieto konferencie boli k dispozícii v gréckom jazyku a že mohli spojiť našich bratov a sestry po celej zemi, aby mohli počuť Pánovo aktuálne prehováranie!

Turecko

Máj 2021

Pandémia sa stále rozširuje v Turecku a svätí sa stretávajú prostredníctvom Zoomu už viac ako rok. Aj keď sú naše stretnutia obmedzené, Božie evanjelium nemožno obmedziť. Máme jednu sestru a jedného brata, ktorí boli pokrstení v období týchto šiestich mesiacov. Začiatkom tohto roka sme mali menšie zmiešavacie stretnutie so všetkými svätými v Istanbule a z ďalších miest v Turecku a v zahraničí.