Είσοδος στο Συνέδριο

Ψαλμός 95:2α: Aς προφτάσουμε μπροστά του με δοξολογίες.