W CO WIERZYMY

Wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa i kochamy Go. Nasza wiara opiera się na Piśmie Świętym, Biblii, która jest Słowem Bożym.

Przyjmując Biblię za kompletne i jedyne boskie objawienie, wierzymy, że Bóg jest wiecznie jeden i że jest również wiecznie Ojcem, Synem i Duchem. Ci trzej są różni, lecz nie oddzieleni.

Twierdzimy, że Chrystus jest zarówno w pełni Bogiem, jak i doskonałym człowiekiem. Nie porzucając swojej boskości, począł się On w łonie ludzkiej dziewicy, prowadził na ziemi prawdziwe ludzkie życie i umarł zastępczą i wszechzawierającą śmiercią na krzyżu. Po trzech dniach cieleśnie zmartwychwstał i wstąpił do niebios. Obecnie przebywa w chwale, będąc w pełni Bogiem, lecz nie przestając być w pełni człowiekiem. Oczekujemy Jego rychłego powrotu i nastania królestwa Bożego, dzięki któremu będzie On królował nad ziemią w tysiącletnim królestwie i na wieczność.

Wyznajemy, że trzecia osoba Trójcy, Duch, jest równy Bogu. Wszystko, co Ojciec ma i czym jest, wyraża się za pośrednictwem Syna, wszystko zaś, co ma Syn i czym jest, urzeczywistnia się jako Duch.

Wierzymy także, że ludzkość potrzebuje Bożego zbawienia. Choć zupełnie nie mogliśmy wypełnić trudnych żądań Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały, Chrystus wypełnił wszystkie wymagania poprzez swoją śmierć na krzyżu. Z powodu śmierci Chrystusa Bóg przebaczył nam grzechy, usprawiedliwił nas, czyniąc Chrystusa naszą sprawiedliwością, i pojednał nas ze sobą. W oparciu o Chrystusowe odkupienie Bóg odradza odkupionych ludzi przy pomocy swego Ducha w celu zwieńczenia swego zbawienia, aby ludzie ci stali się Jego dziećmi. Teraz, posiadając Boże życie i naturę, wierzący radują się w tym wieku codziennym zbawieniem w Jego Ciele i wiecznym zbawieniem w nadchodzącym wieku oraz w wieczności.

W wieczności będziemy mieszkać wraz z Bogiem w Nowej Jerozolimie — zwieńczeniu Bożego zbawienia Jego wybranych.