NAŠA VIERA

Veríme v Pána Ježiša Krista a milujeme Ho. Naša viera a naše presvedčenie je založené na Svätej Biblii, ktorá je Slovom Božím.

Zachovávame všeobecnú vieru, ktorá je zdieľaná všetkými veriacimi kresťanmi, obsah ktorej bol ustanovený raz a navždy v Starom a Novom Zákone.

Konkrétne je táto všeobecná, viera zostavená z nasledujúcich faktov, v ktoré veríme, v súvislosti s Bibliou, Bohom, Kristom, spásou a večnosťou: Považujeme Bibliu za úplné a jediné božské zjavenie.

Pevne veríme, že Boh je večne jeden a tiež večne Otcom, Synom a Duchom – traja, ktorí sú odlišní avšak neoddeliteľní.

Veríme, že Kristus je úplný Boh i dokonalý človek. Bez opustenia Svojho božstva bol počatý v lone ľudskej panny, žil naozajstným ľudským životom na zemi a zomrel zástupnú a všetko zahŕňajúcu smrť na kríži. Po troch dňoch vstal telesne z mŕtvych a vystúpil do nebies. Teraz je v sláve, plne Boh a stále plne človek. Očakávame Jeho blízky príchod s Božím kráľovstvom, skrze ktoré bude vládnuť nad zemou v miléniu a vo večnosti.

Vyznávame, že tretí z Trojice, Duch, je takisto Bohom. Všetko, čo Otec má a je, je vyjadrené Synom a všetko, čo Syn má a je, je uskutočnené ako Duch.

Ďalej veríme, že ľudstvo potrebuje Božiu spásu. Keďže sme boli úplne neschopní naplniť ťažké požiadavky Božej spravodlivosti, svätosti a slávy, Kristus všetky požiadavky naplnil Svojou smrťou na kríži. Kvôli Kristovej smrti nám Boh odpustil naše hriechy, zmieril nás so sebou samým a ospravedlnil nás tým, že Krista učinil našou spravodlivosťou. Na základe Kristovho vykúpenia Boh obrodzuje vykúpených Svojím Duchom pre dovŕšenie svoje spásy, aby sa mohli stať Jeho deťmi.

Majúc teraz Boží život a prirodzenosť, veriaci vychutnávajú každodennú spásu v Jeho Tele v tomto veku a večnú spásu v prichádzajúcom veku a vo večnosti. Vo večnosti budeme prebývať s Bohom v Novom Jeruzaleme, dovŕšení Božej spásy Jeho vyvolených.